• Witamy na stronie

  PRO-INFO

  Kliknij w poniższy link, aby dowiedzieć się o naszej działalności.

  Więcej ...
 • Oferujemy m.in.

  Badanie pól elektromagnetycznych w środowisku pracy

  Kliknij poniżej, aby poznać naszą pełną ofertę.

  Więcej ...
 • ORAZ

  pól elektromagnetycznych środowisku naturalnym

  Kliknij poniżej, aby poznać naszą pełną ofertę.

  Więcej ...
 • Analizy czynników chemicznych

  Kliknij poniżej, aby poznać naszą pełną ofertę.

  Więcej ...
 • Badanie emisji hałasu do środowiska

  Kliknij poniżej, aby poznać naszą pełną ofertę.

  Więcej ...
 • Badanie pyłu, hałasu i drgań na stanowiskach pracy

  Kliknij poniżej, aby poznać naszą pełną ofertę.

  Więcej ...
 • Analiza próbek dymów spawalniczych oraz parametrów oświetlenia

  Kliknij poniżej, aby poznać naszą pełną ofertę.

  Więcej ...

O nas

PRO-INFO S.C.

Kim jesteśmy, czym się zajmujemy

Zakład Badań Środowiska PRO-INFO S.C. to firma rodzinna, która powstała w wyniku połączenia dużego doświadczenia wysoko wykwalifikowanej grupy ludzi z innowacyjnym podejściem młodych pasjonatów.

W ramach swojej działalności świadczymy kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska oraz badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy. Specjalizujemy się między innymi w badaniach hałasu, pól elektromagnetycznych, czynników chemicznych oraz ergonomii.

Wdrożony system zarządzania jakością dla laboratoriów badawczych oraz certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji świadczy o najwyższym poziomie kompetencji oraz jakości wykonywanych usług. Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta firma stawia na ustawiczne szkolenie personelu oraz systematyczne rozszerzanie zakresu akredytacji.

Nie mogę oczywiście powiedzieć,
czy będzie lepiej,
mogę tylko powiedzieć,
że jeżeli ma być lepiej
to coś musi się zmienić

Georg Christoph Lichtenberg

Oferta

Środowisko pracy

Oferujemy następujące usługi dotyczące środowiska pracy na potrzeby BHP:

Objęte zakresem akredytacji:

 • Pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego
 • Badanie stężenia pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia
 • Badanie stężenie tlenku węgla
 • Badanie hałasu
 • Badanie hałasu ultradźwiękowego
 • Badanie oświetlenia elektrycznego we wnętrzach
 • Badanie oświetlenia awaryjnego
 • Badanie drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne
 • Badanie drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • Badanie wydatku energetycznego
 • Badanie środowiska termicznego - mikroklimat zimny, gorący, umiarkowany
 • Badanie pola elektromagnetycznego

Nie objęte zakresem akredytacji:

 • Badania hałasu w widmach oktawowych (dobór ochronników słuchu) i tercjowych
 • Wykonywanie map akustycznych
 • Pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy z uwzględnieniem czynników biologicznych
 • Wykonywanie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy
 • Badania rezystancji i ochrony przeciwporażeniowej

Środowisko naturalne

Oferujemy swoim Klientom następujące usługi dotyczące środowiska naturalnego:

Objęte zakresem akredytacji:

 • Badania emisji hałasu do środowiska (hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych)

Nie objęte zakresem akredytacji:

 • Badania pól elektromagnetycznych
 • Wykonywanie raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • Przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych
 • Przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na emisję hałasu do środowiska
 • Wykonywanie operatów wodno-prawnych

Konsulting

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami obowiązani są znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Z wykonaniem nałożonych przez ustawodawcę obowiązków wiążę się wiele spraw, w których realizacji nasza firma oferuje pomoc. Jest to m.in.

 • sporządzanie karty oceny ryzyka zawodowego;
 • identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy tj. określenie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych, które mogą stanowić źródło zagrożenia i kto jest narażony na ich oddziaływanie;
 • wybór pracowników do oceny narażenia na czynniki szkodliwe, uciążliwe na stanowiskach pracy;
 • sporządzanie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy;
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów.

Oferujemy również usługi związane z dostosowaniem działalności gospodarczej do bieżących wymogów określonych przepisami prawa, związanych z ochroną środowiska. Prowadzimy doradztwo i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla danej branży.

Metodyka

Przeglądaj swoją dokumentację!

Jeżeli jesteś naszym partnerem, kliknij na poniższy link i zaloguj się do systemu.

ZALOGUJ

Akredytacja

PCA-LOGOBadań Środowiska od 2009 roku posiada akredytację. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1121, potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, czyli gwarantuje zachowanie bezstronności oraz poufności wszelkich danych i informacji dotyczących realizacji zlecenia oraz posiada niezbędne zasoby tj.: personel, pomieszczenia, wyposażenie, systemy i usługi wsparcia potrzebne do zarządzania i prowadzenia działalności laboratoryjnej.

Pełen zakres akredytacji można zobaczyć tutaj

POLITYKA JAKOŚCI

Zakład Badań Środowiska w poczuciu odpowiedzialności za poziom świadczonych usług dla klientów wdrożył, utrzymuje i doskonali skuteczność system zarządzania, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02. Formalnym potwierdzeniem posiadania kompetencji zgodnych z wymaganiami tej normy jest akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w określonym zakresie, który będzie systematycznie rozszerzany. W związku z powyższym respektowane są, stosowne do działalności Zakładu, wymagania PCA. Zakład Badań Środowiska funkcjonuje zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Dla Zakładu Badań Środowiska jakość świadczonych usług oznacza stopień, w jakim zbiór inherentnych cech tych usług spełnia potrzeby i wymagania klientów. Osiąganie tak rozumianej jakości jest priorytetem w naszej działalności.

Cele strategiczne:

 • prowadzenie działalności na poziomie umożliwiającym pełne zaspokajanie potrzeb klienta,

 • wykonywanie usług zgodnie z dobrą profesjonalną praktyką,

 • zapewnienie najwyższej jakości w usługach świadczonych klientom,

 • reagowanie na nowe potrzeby klientów poprzez rozszerzanie zakresu akredytacji o nowe metody badań,

 • zapewnianie niezależności, bezstronności i poufności na wszystkich poziomach działalności ZBŚ,

 • zapewnianie spójności działania laboratorium,

 • ciągłe doskonalenia skuteczności systemu zarządzania.

 

Zakład Badań Środowiska wychodząc z założenia, że poziom wykonywanych usług a także stopień zadowolenia klientów zależy od wyposażenia i kompetencji personelu realizuje powyższe cele strategiczne poprzez:

 • wykonywanie badań zgodnie z potrzebami klienta oraz obowiązującymi przepisami prawa,

 • stosowanie udokumentowanych metod badań, których przydatność do zamierzonego zastosowania jest potwierdzona przez weryfikacje lub walidację,

 • rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników, celem zapewnienia niezbędnej wiedzy specjalistycznej koniecznej do wykonywania badań, ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania i biegłości technicznej,

 • wykonywanie badań takim wyposażeniem, które poprzez sprawdzanie zapewnia zachowanie spójności pomiarowej,

 • weryfikowanie kompetencji technicznych poprzez stałe potwierdzanie ważności wyników, w tym systematyczne uczestnictwo w PT/ILC.

Mierzalne cele operacyjne ustalane są podczas przeglądu zarządzania.

Personel zakładu zna cele i polityki obowiązujące w ZBŚ, wdraża ustalenia zawarte w dokumentach systemu zarządzania, ma do nich dostęp i jest na bieżąco zapoznawany ze wszystkimi zmianami.

Kierownictwo Laboratorium deklaruje, że dołoży wszelkich starań oraz zapewni środki, aby powyższa polityka jakości była w pełni realizowana.

Aktualny Certyfikat Aktualny certyfikat

Zakład Badań Środowiska
PRO-INFO S.C.

Wojciech Kliś, Maciej Kliś

Dane teleadresowe

43-300 Bielsko-Biała,
ul.Wita Stwosza 11b

33 822 40 54, wew.19

biuro@pro-info.biz.pl

Facebook